Auditní služby

Audit účetní závěrky provádíme v souladu se Zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou Mezinárodní auditorské standardy (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Audit účetní závěrky je řešen převážně formou dlouhodobější spolupráce s klientem, v rámci níž má zakázka následující fáze: předaudit, závěrečný audit a výrok auditora.

Naším cílem je správné výkaznictví, tzn. aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Proto veškeré významné nesprávnosti včas komunikujeme s klientem tak, aby mohlo dojít k jejich případnému odstranění.

Tento model vede k předcházení eventuálních účetních chyb, jejich nápravě a následně vypracování kvalitní účetní závěrky.

Je prováděn buď v důsledku zájmů vlastníků účetních jednotek, kteří mají zájem získat souhrnné informace za skupinu jako celek, případně vyplývá z povinnosti stanovené Zákonem o účetnictví, který ukládá v daných případech povinné sestavení konsolidované účetní závěrky a její ověření auditorem.

Je prováděn u klientů, jejichž účetní závěrka je formou konsolidačního balíčku zahrnována do skupiny, resp. do konsolidované účetní závěrky, vlastníka klienta, u kterého audit konsolidované účetní závěrky skupiny provádí jiný auditor. Ověření konsolidačních balíčků zpracovaných klientem se provádí pro skupinového auditora.

Je prováděn u společností zúčastněných přeměny (fúze, rozdělení a změna právní formy). Dle Zákona o přeměnách je audit zahajovací rozvahy povinný v situaci, kdy má alespoň jedna ze zúčastněných společností povinnost ověření účetní závěrky dle Zákona o účetnictví.

Audit zahajovací rozvahy obsahuje zejména ověření účetního provedení přeměny.

Prověrka historických účetních závěrek představuje v porovnání s auditem méně hluboké prověření. Tomu odpovídá nejen nižší časová náročnost zpracování prověrky, ale též nižší cena těchto služeb v porovnání s auditem. Služba je aplikována například v případě společností vlastněných českými či zahraničními vlastníky, u kterých není povinnost provést audit.

Služby v oblasti akvizic, konsolidací a přeměn společností

Na základě jednání s klientem provádíme analýzu cílového podniku v oblasti účetnictví a daní a popisujeme silná i slabá místa společnosti a rizika spojená s jejím převzetím. Tým složený z auditorů a dalších expertů prověřuje podstatné oblasti cílového podniku a pomáhá tak stanovit kupní cenu a formulovat investorovi smluvní garance.

Poskytujeme poradenství při zpracování konsolidace klientem a sestavení konsolidované účetní závěrky podle českých účetních předpisů nebo mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS klientem. A dále i kompletní provedení konsolidace a sestavení konsolidované účetní závěrky klienta podle ČÚP nebo podle IFRS.

Provádí se u klientů, u nichž je tato činnost požadována od mateřské společnosti ze zahraničí. Může jít jak o specifickou podobu výkazů vyplývající z pravidel daného holdingu, tak o jejich podobu podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS.

Na základě projektu přeměny jsme schopni zpracovat její účetní řešení a sestavit zahajovací rozvahy.

Účetní a daňové služby

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví. Je přizpůsobené specifickým vlastnostem, podmínkám a požadavkům klienta.

Poskytujeme účetní a daňové konzultace na základě dohody s klientem, dle níž je upřesněn předmět konzultace. Může jít jak o spolupráci jednorázovou, tak dlouhodobou.