Odpovědi na nejčastější otázky týkající se povinného auditu účetní závěrky

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se povinného auditu účetní závěrky

V tomto článku jsou shrnuty nejčastější otázky spojené s povinným auditem individuální účetní závěrky, nezabývá se auditem konsolidované účetní závěrky.

Kdy má účetní jednotka povinné ověření účetní závěrky auditorem?

Pro posouzení, zda má účetní jednotka povinné ověření účetní závěrky auditorem, je nejdůležitější § 20 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tam se dočteme, že řádnou či mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem tyto účetní jednotky:

 1. velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu (vybranými účetní jednotkami jsou např. organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace – více vizte § 1, odst. 3 ZoÚ),
 2. střední účetní jednotky,
 3. malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy a které v běžném a bezprostředně předcházejícím období překročily nebo dosáhly alespoň jednoho z kritérií uvedených níže,
 4. ostatní malé účetní jednotky, které v běžném a bezprostředně předcházejícím období překročily nebo dosáhly alespoň dvou z kritérií uvedených níže.

Kritéria pro bod 3 a 4:
 1. aktiva netto 40 mil. Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
 3. průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu v průběhu účetního období 50.

Příklad – stanovení povinnosti auditu účetní závěrky:

Společnost s ručením omezeným vykazuje následující hodnoty v účetních závěrkách:

Údaje v tis. KčRok XRok X-1Rok X-2
Aktiva netto144 30093 20030 100
Čistý obrat372 400193 50084 900
Průměrný počet zaměstnanců201715

Společnost bude mít účetní závěrku roku X povinně auditovanou, protože přesáhla dvě kritéria v běžném (rok X) a bezprostředně předcházejícím (rok X-1) období.

I přesto, že účetní jednotka spadá do výše uvedených, nemusí mít účetní závěrku ověřenou auditorem v následujících případech:

 1. účetní závěrka je sestavena v průběhu konkursu po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců (počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu) – pokud o jejím ověření nerozhodně věřitelský výbor,
 2. účetní závěrka je sestavena ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu – pokud o jejím ověření nerozhodně věřitelský výbor,
 3. pokud došlo ke zrušení konkurzu z toho důvodu, že je majetek dlužníka zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.

Jak se určuje auditor pro povinný audit a jak se s ním uzavírá smlouva?

Správný postup určení auditora a uzavření smlouvy o provedení auditu je upraven v Zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech, konkrétně v § 17.

Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – musí auditora určit nejvyšší orgán (např. valná hromada). Případně, pokud nemá účetní jednotka nejvyšší orgán, určí auditora kontrolní orgán účetní jednotky, nejsou-li členové kontrolního orgánu členy řídícího orgánu.

Teprve po určení auditora dle § 17 ZoA může osoba, která je oprávněna právně jednat za účetní jednotku (např. statutární orgán), uzavřít smlouvu o povinném auditu s tímto určeným auditorem.

Vyplývají z povinného auditu nové účetní povinnosti?

 • Účetní jednotky, které mají povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou také povinny vyhotovit výroční zprávu – její náplň je upravena v § 21 ZoÚ a i tato zpráva podléhá ověření auditorem.
 • Velké a střední účetní jednotky a malé či mikro účetní jednotky, které mají povinnost auditu, jsou povinny sestavovat rozvahu v plném rozsahu (§ 3a Vyhlášky). Na rozsah výkazu zisku a ztráty nemá povinnost auditu vliv, pro obchodní společnosti je vždy v plném rozsahu.
 • Obsahové vymezení přílohy v účetní závěrce je závislé na kategorii účetní jednotky a u malých a mikro účetních jednotek i na povinnosti ověření účetní závěrky auditorem (vizte § 39a Vyhlášky).
 • O odložené dani mají povinnost účtovat účetní jednotky, které mají povinnost auditu (a dále také účetní jednotky v konsolidačním celku) – § 59 Vyhlášky.

Použité zkratky:
 • ZoÚ – Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška – Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • ÚZ – účetní závěrka sestavená dle ZoÚ a Vyhlášky
 • ZoA – Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zdroje:
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Komentáře